ALGEMENE VOORWAARDEN WINE INSTITUTE  

Voor het laatst herzien op: 17 maart 2021 

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna: “algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van en uw bezoek aan de website met de domeinnaam www.capstonecalifornia.com (hierna: de “website”), inclusief de toegang tot informatie, cursussen en diensten op het gebied van wijneducatie en daarmee samenhangende bronnen op de website, en op alle andere producten en diensten die het Wine >span class="NormalTextRun SCXW191007499 BCX4" data-ccp-parastyle="RS Body Text"> nu of in de toekomst aanbiedt (hierna tezamen: de “diensten”). De website is eigendom van en wordt beheerd door het Wine >span class="NormalTextRun SCXW191007499 BCX4" data-ccp-parastyle="RS Body Text">, een public policy organization, gevestigd te 425 Market Street, Suite 1000, San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten van Amerika (hierna: “Wine >span class="NormalTextRun SCXW191007499 BCX4" data-ccp-parastyle="RS Body Text">”, “wij”, “ons” of “onze”), in samenwerking met onze leveranciers en verkopers, met inbegrip van doch niet beperkt tot >span class="NormalTextRun SCXW191007499 BCX4" data-ccp-parastyle="RS Body Text">, Inc. 

Het is onze missie om de kennis van en waardering voor Californische wijnen te promoten en te ondersteunen door middel van onlinecursussen en een onlinecertificeringsprogramma en door het bieden van informatie en bronnen over Californische wijnen. Met onze diensten willen wij wijneducatie bij onze community promoten door u en andere wijnliefhebbers in de gelegenheid te stellen uw interesse met anderen te delen en deel te nemen aan cursussen. Om onze website en diensten veilig te houden voor u, onze community en onszelf hebben wij regels nodig. In deze algemene voorwaarden staat belangrijke informatie over uw wettelijke rechten, plichten en rechtsmiddelen. Daarom adviseren wij u deze algemene voorwaarden aandachtig en volledig door te lezen. Hebt u vragen over deze algemene voorwaarden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.  

Wanneer u deze website gebruikt of bezoekt of wanneer u deze algemene voorwaarden tijdens uw registratie op deze website bewust accepteert, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en met ons privacyreglement. Zolang u de website en onze diensten gebruikt, blijven deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. In deze algemene voorwaarden wordt onder “u”, “uw” of soortgelijke bewoordingen de gebruikers en bezoekers van deze website verstaan. Indien u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, moet u deze website niet gebruiken of bezoeken.  

In geval van strijdigheid of onverenigbaarheid tussen de bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van een contract of andere overeenkomst tussen u en een derde in verband met of ten aanzien van de diensten, gelden de bepalingen van deze algemene voorwaarden. 

 

Gedragsrichtlijnen voor gebruikers 

Via de website en de diensten worden informatie en voorlichtingsmateriaal over de productie en consumptie van wijn beschikbaar gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot alcoholgerelateerde certificeringsprogramma’s, en wordt bezoekers de mogelijkheid geboden om zich in te schrijven voor cursussen, examens en certificeringsprogramma’s.  

Wanneer u deze website en de diensten gebruikt, bent u verplicht om alle geldende federale wetgeving, staatswetgeving en lokale wetgeving na te leven. Als voorwaarde voor uw gebruik van deze website en de diensten geldt dat u deze website en/of de diensten niet gebruikt voor een doel dat in strijd is met de wet of dat op grond van deze algemene voorwaarden verboden is. Ook zegt u toe in dat u in verband met deze website en de diensten uitsluitend informatie verstrekt die waarheidsgetrouw is, enkel betrekking heeft op uzelf, niet in strijd met de waarheid of misleidend is en waarmee u zich niet voordoet als een andere persoon of entiteit. Wanneer u de website en de diensten gebruikt, dient u zich te houden aan onze communityrichtlijnen en alle andere, op enig moment op onze website gepubliceerde regels die van toepassing zijn op specifieke diensten en functies. 

Voorts zegt u toe dat u zonder beperking:  

 • Gebruik uitsluitend voor toegestane doeleinden: 

de content of informatie die op deze website aanwezig is niet zult gebruiken voor een niet toegestaan doel; 

 • Naleving van regels: 

geen schade zult toebrengen aan deze website of servers of netwerken die met deze website zijn verbonden en deze niet zult manipuleren, de voorwaarden, procedures, beleidsregels of voorschriften van netwerken die met deze website zijn verbonden niet zult schenden, onder andere (maar niet uitsluitend) door het gebruik van virussen, cancelbots, Trojaanse paarden, schadelijke codes, ping-floods, DoS-aanvallen (denial-of-service), packet- of IP-spoofing, e-mailspoofing of vergelijkbare methoden of technieken; 

 • Geen verspreiding van virussen: 

geen materiaal met softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma’s die tot doel hebben de functionaliteit van software, hardware of communicatieapparatuur te verstoren, te beperken of uit te schakelen zult uploaden, posten, e-mailen of anderszins verspreiden; 

 • Geen reclame: 

geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of enige andere vorm van wervende berichten zult uploaden, posten, e-mailen of anderszins verspreiden; 

 • Uitsluitend datgene posten wat is toegestaan: 

geen gegevens of berichten die u krachtens de wet of een contractuele of fiduciaire relatie niet mag verspreiden, zult uploaden, posten, e-mailen of anderszins verspreiden;  

 • Geen reverse engineering: 

niet zult trachten op of via deze website verkregen uitvoerbare code of informatie te onderwerpen aan reverse-engineering, reverse-assembling of reverse-compiling, te decompileren, disassembleren, vertalen of anderszins aan te passen of daarmee fraude te plegen of onjuiste resultaten te creëren; 

 • Geen persoonsgegevens verzamelen: 

geen persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in ons privacyreglement) van iemand anders die deze website of de diensten gebruikt, zult harvesten of verzamelen;  

 • Geen wederverkoop: 

de diensten of daarmee verband houdende gegevens of de toegang daartoe niet zonder onze toestemming zult verhuren, verhandelen, verkopen of anderszins te gelde zult maken; 

 • Geen inbreuk: 

geen inbreuk zult (laten) maken op auteursrechten, octrooien, handelsmerken, bedrijfsgeheimen of andere eigendomsrechten, publiciteitsrechten of privacyrechten van wie ook, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, dergelijke rechten van derden;  

 • Geen medewerking aan overtreding van regels: 

geen medewerking zult verlenen aan derden bij activiteiten die op grond van deze algemene voorwaarden niet zijn toegestaan; en 

 • Geen schending van communityrichtlijnen: 

de website en/of de diensten niet zult gebruiken op een wijze die in strijd is met de communityrichtlijnen 

 

U verklaart, garandeert en zegt toe dat u zich zult houden aan de bovenstaande voorwaarden voor aanvaardbaar gebruik. Indien wij naar eigen inzicht vaststellen dat u de bovenstaande verbodsbepalingen hebt geschonden of dat het aannemelijk is dat u dit zult doen, kunnen wij, naast de middelen waarover wij naar recht en billijkheid beschikken, alle maatregelen nemen die volgens ons noodzakelijk zijn om de schending ongedaan te maken of te voorkomen.  

Voor bepaalde onderdelen van deze website kunnen aanvullende voorwaarden gelden. Wanneer u die onderdelen gebruikt, stemt u ermee in dat de betreffende aanvullende voorwaarden op u van toepassing zijn. 

Voor zover u als cursist (zoals hierna gedefinieerd) bent geregistreerd of bent ingeschreven bij of anderszins les volgt bij een onderwijspartner (zoals hierna gedefinieerd) of een andere instelling die een eigen gedragscode voor cursisten heeft, gelden voor u als cursist van die instelling die betreffende voorwaarden. Tenzij de volgende bepalingen in strijd zijn met die gedragscode, zeggen cursisten van de onlinecursussen via de website ook toe: 

 • andere cursisten, deelnemers, docenten of andere bezoekers niet lastig te zullen vallen; 
 • niet te zullen spieken of bedrog te plegen bij cursusopdrachten of -examens; 
 • toetsen niet online te zullen plaatsen; 
 • uitwerkingen of antwoorden van opdrachten of examens niet met anderen te zullen delen;  
 • geen enkel onderdeel van de onlinecursussen via de website te zullen verveelvoudigen, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of voor enig commercieel doel te zullen gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan op grond van deze algemene voorwaarden; en 
 • indien zij merken dat een andere cursist spiekt, bedrog pleegt of zich niet aan deze algemene voorwaarden houdt, de docenten onmiddellijk daarvan in kennis te zullen stellen.  

>span class="EOP SCXW191007499 BCX4" data-ccp-props="{"201341983":2,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":240,"335559740":360}"> 

Het is mogelijk dat u bepaalde gegevens moet verstrekken om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website en de diensten en voor het gebruik daarvan. U verklaart en garandeert dat alle door u verstrekte gegevens juist en nauwkeurig zijn en dat u ervoor zorgt dat deze te allen tijde juist blijven.  

Voor alle gebruikers in Europa: Inschrijving en toegang tot cursussen (zoals hierna gedefinieerd) via deze website is slechts mogelijk voor zakelijke gebruikers. Wanneer u zich inschrijft, bevestigt u dat u de website en de diensten als zakelijke gebruiker en niet als consument gebruikt. Indien en voor zover in deze voorwaarden sprake is van consumenten of cursisten (zoals hierna gedefinieerd) of van andere niet-zakelijke gebruikers, geldt dit niet voor gebruikers die zich in Europa bevinden.  

>span class="TextRun SCXW191007499 BCX4"> De website is onbeperkt toegankelijk, tenzij of voor zover dit niet is toegestaan op grond van toepasselijke wetgeving en deze algemene voorwaarden. Voor gebruikers die zich inschrijven voor of anderszins toegang hebben tot de onlinecursussen en andere educatieve functies van de website (hierna ieder afzonderlijk: “cursist”), en voor gegevens in verband met inschrijving en het onderwijsprogramma (hierna tezamen: “cursussen”) gelden echter aanvullende voorwaarden. Als cursist zegt u het volgende toe: 

 • u schrijft zich niet meerdere keren in voor een bepaalde cursus; 
 • u schrijft zich in met als doel onlinehuiswerk en opdrachten in verband daarmee in te leveren, examens af te leggen en in te leveren en andere activiteiten in verband met de betreffende cursus af te ronden; 
 • indien u een cursus volgt voor universitaire studiepunten van of certificering door een geaccrediteerde partner, onderwijsinstelling of zakelijke sponsor (hierna elk afzonderlijk: “onderwijspartner”), dan worden die studiepunten of certificering slechts door de onderwijspartner zelf op basis van zijn eigen regelingen en procedures toegekend en kan die onderwijspartner u verzoeken om u voor het verkrijgen van de studiepunten of certificering te registreren of in te schrijven bij die onderwijspartner. Het Wine Institute heeft geen enkele bevoegdheid of verantwoordelijkheid ten aanzien van universitaire studiepunten of certificering die voor een dergelijke cursus door een onderwijspartner worden toegekend; 
 • indien u geen cursus volgt voor studiepunten van of certificering door een onderwijspartner, dan kan aan u, nadat u de betreffende cursus hebt afgerond, een geverifieerd certificaat worden toegekend (hierna: “geverifieerd certificaat”), mits uw prestaties volgens het Wine Institute voldoende zijn, en u verklaart dat een dergelijk geverifieerd certificaat niet in verband kan worden gebracht met een onderneming of andere certificerende instantie en niet in de plaats kan treden van een cursus die bij een onderwijspartner is gevolgd en geen studiepunten of certificering voor een onderwijspartner kan opleveren; 
 • u verklaart ermee bekend te zijn dat docenten van een cursus niet verplicht zijn om te trachten de cursus te laten erkennen door een geaccrediteerde of andere onderwijsinstelling; en  
 • u houdt zich aan de bovengenoemde gedragsrichtlijnen voor gebruikers. 

Uitsluitend bevoegde gebruikers. U erkent dat u alleen verantwoordelijk bent en blijft voor de vertrouwelijkheid van uw inschrijfgegevens en dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle activiteiten in verband met uw gebruik van de diensten. Indien uw inschrijfgegevens worden gebruikt door onbevoegden, indien u vermoedt dat dit het geval is of indien sprake is van enige andere beveiligingsinbreuk, dan dient u ons daarvan onmiddellijk in kennis te stellen door een e-mail te sturen aan: legal@wineinstitute.org. Het Wine Institute is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de niet-naleving door u van de voorwaarden van deze bepaling. 

Opschorting of beëindiging van de diensten. Wij zijn geheel naar eigen inzicht gerechtigd de toegang tot de website en/of de diensten op te schorten of te beëindigen. Ingeval de toegang voor u wordt beëindigd, blijven deze algemene voorwaarden, voor zover van toepassing, onverkort van kracht.  

 

Content op de website en intellectuele eigendomsrechten 

Deze website – met inbegrip van de inhoud, visuele interfaces, cursussen, opdrachten, educatieve video’s en oefeningen, materialen, documentatie en alle andere elementen van de diensten – kan het volgende bevatten: tekst, afbeeldingen, software, foto’s, video, grafische elementen, audio, functionaliteiten, data, ontwerpen, computerprogramma’s, bron- en objectcodes, documentatie, illustraties, animaties, databases, logo’s, domeinnamen, handelsnamen, handelsidentiteiten en andere soortgelijke content (hierna tezamen: “content”). Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, berust de eigendom van de content bij het Wine Institute of bij onze derden-licentiegevers. Content kan worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en andere wetgeving van de Verenigde Staten en andere landen. U mag deze website bezoeken en content downloaden, doch uitsluitend voor persoonlijk, educatief gebruik en mits u alle meldingen over auteursrechten en andere eigendomsrechten in stand laat. Behoudens voor zover dit uitdrukkelijk wordt toegestaan, mag u content op deze website en de onderliggende code en software van deze website niet wijzigen, kopiëren, verveelvoudigen, opnieuw publiceren, uploaden, posten, overbrengen, op enige andere wijze distribueren of een hyperlink daarnaartoe of daarvandaan plaatsen; u mag deze website of content ook niet zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring verkopen, overdragen of anderszins in het handelsverkeer of voor enige publieke of commerciële activiteit gebruiken. Wij zijn gerechtigd de content te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen inzicht aan te passen.  

 

Betalingen 

Tarieven. De op de website vermelde prijzen van de cursussen luiden in Amerikaanse dollar, ongeacht de plaats waar u zich inschrijft voor een cursus of anderszins toegang hebt tot de website en/of de diensten. 

Betaalverplichting. U zegt toe de kosten voor door u gekochte cursussen te betalen en u machtigt ons die kosten af te schrijven van uw bankrekening, ten laste te brengen van uw creditcard of op andere wijze te incasseren. Het Wine Institute werkt samen met de betaaldienst PayPal zodat u veilig en gemakkelijk kunt betalen. Wanneer u een aankoop doet, mag u geen ongeldige of onwettige betaalmethode gebruiken. Wanneer de betaling niet is gelukt en u toch toegang tot de cursus krijgt waarvoor u zich hebt ingeschreven, zegt u toe de betreffende kosten binnen dertig (30) dagen na een kennisgeving van ons te zullen betalen. Wij behouden ons het recht voor de toegang tot een cursus waarvoor wij geen afdoende betaling hebben ontvangen te blokkeren. 

Indien de cursus die u hebt gekocht niet aan uw verwachtingen voldoet of indien u om een andere reden niet tevreden over de diensten bent, kunt u contact met ons opnemen via info@wineinstitute.org. Wij behouden ons het recht voor (maar zijn niet verplicht) om naar eigen inzicht per geval over te gaan tot terugbetaling of creditering via de oorspronkelijk door u gebruikte betaalmethode. 

 

Uw inzendingen  

U kunt via deze website, via de diensten of via e-mail vragen stellen, feedback geven, opmerkingen maken, suggesties doen en andere informatie inzenden (hierna: “inzendingen”). Door ons uw inzendingen voor te leggen, verleent u aan het Wine Institute en aan onze sublicentienemers, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve licentie, vrij van royalty’s, om de inzendingen via deze website en/of de diensten te verveelvoudigen, aan te passen, te wijzigen, vertalen, publiceren, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk te vertonen, te distribueren, reproduceren, bewerken, herformatteren en daarvan afgeleide werken te creëren. U bent ermee bekend en gaat ermee akkoord dat deze licentie voor het Wine Institute het recht inhoudt om die inzendingen ter beschikking te stellen aan andere ondernemingen, organisaties of personen met wie het Wine Institute een relatie onderhoudt en om die inzendingen te gebruiken in verband met vragen of opmerkingen. U verklaart en garandeert dat u over alle rechten en bevoegdheden beschikt die nodig zijn om ons toestemming te geven voor het gebruik van die inzendingen. Ook stemt u ermee in dat uw inzendingen op alle genoemde manieren worden gebruikt zonder dat daarvoor enige vergoeding aan u is verschuldigd. 

 

Gebruik van communicatiediensten 

De website kan bulletinboards, chatrooms, nieuwsgroepen, forums, community's, agenda’s en/of andere berichtendiensten of communicatievoorzieningen bevatten waardoor u met mensen in het algemeen of met een bepaalde groep kunt communiceren (hierna tezamen: “communicatiediensten”). U zegt toe de communicatiediensten uitsluitend te zullen gebruiken voor het posten, verzenden en ontvangen van berichten en informatie die gepast zijn en verband houden met de specifieke communicatiediensten, conform deze algemene voorwaarden en ons privacyreglement. Het Wine Institute is niet verplicht toezicht te houden op de communicatiediensten. Wij behouden ons echter het recht voor om informatie die via een communicatiedienst is gepost te onderzoeken en te verwijderen indien wij dat noodzakelijk achten. Voorts behoudt het Wine Institute zich te allen tijde het recht voor om uw toegang tot alle of een deel van de communicatiediensten zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden ook, te beëindigen. 

 

Lijst van gecertificeerden 

U erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat het Wine Institute, indien u via de website een gecertificeerd examen aflegt en daarvoor slaagt, volledig gerechtigd en bevoegd is om uw naam, woonplaats en certificaatniveau te vermelden op de op de website gepubliceerde lijst van personen die op grond van het toepasselijke certificeringsprogramma gecertificeerd zijn en u geeft toestemming aan het Wine Institute om die informatie openbaar te maken. Uw naam kan op uw verzoek van de lijst worden geschrapt wanneer u daartoe per e-mail een verzoek stuurt aan: info.exportprogram@wineinstituteorg. Aan dat verzoek wordt binnen 14 dagen gevolg gegeven. U verklaart uitdrukkelijk dat u ermee bekend bent en akkoord gaat dat het Wine Institute, ook als uw naam van de lijst wordt geschrapt, te allen tijde gerechtigd en bevoegd is om de actuele status van uw certificering te verifiëren naar aanleiding van een verzoek daartoe van een derde. 

U verklaart dat u op een profiel op de website geen valse, misleidende of onjuiste content of informatie plaatst, noch content die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, inclusief handelsmerken en auteursrechten, en dat u beschikt over de toestemming en machtiging van derden die nodig is om content op het betreffende profiel te plaatsen. Het Wine Institute controleert of verifieert geen content of informatie die door gebruikers op profielen is geplaatst en garandeert of verklaart niet dat door gebruikers geplaatste content of informatie correct, compleet en up-to-date is of dat een gebruiker van een profiel eigenaar is van intellectuele eigendomsrechten van anderen of gerechtigd is of toestemming heeft om die rechten te gebruiken. Het Wine Institute is gerechtigd (maar niet verplicht) om informatie of content die door een gebruiker op een profiel is geplaatst, te allen tijde geheel naar eigen inzicht te wijzigen, verwijderen of weigeren zonder daarvoor jegens u aansprakelijk te zijn. 

 

Privacy 

Wij weten dat uw privacy belangrijk voor u is. Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens die u bij het gebruik van deze website verstrekt, is te lezen in ons privacyreglement. Wanneer u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden verklaart u dat u ook het privacyreglement hebt gelezen, waarvan de inhoud als hier ingelast wordt beschouwd.  

 

Gebruik van de website voor eigen risico 

Binnen de opzet van onze website zijn wij gerechtigd, maar niet verplicht, om de cursussen om juridische redenen te herzien en/of te bewerken. De betrouwbaarheid, geldigheid, correctheid of juistheid van de cursussen wordt door ons op geen enkele wijze gegarandeerd. Indien u zich inschrijft voor een cursus, gebruikt u de door een docent verstrekte informatie voor eigen risico. 

Wanneer u de website en de diensten gebruikt, kunt u te maken krijgen met materiaal dat voor u aanstootgevend, onbehoorlijk of ongepast is. Het is niet de verantwoordelijkheid van het Wine Institute om ervoor te zorgen dat u niet met dergelijk materiaal wordt geconfronteerd en het Wine Institute is niet aansprakelijk voor de toegang tot content op de website of de inschrijving op een cursus door u, voor zover deze op grond van toepasselijke wetgeving is toegestaan. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt voor, tijdens en na het verkrijgen van toegang tot de website en de inschrijving voor een cursus. 

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige interactie tussen docenten en gebruikers van de website of de diensten. Wij zijn niet aansprakelijk voor geschillen, claims, verlies, letsel of schade van welke aard ook die kunnen voortvloeien uit of verband kunnen houden met gedragingen van docenten of gebruikers. 

Het Wine Institute en de cursusdocenten behouden zich het recht voor om het aanbod van onderwerpen voor cursussen, de waardering of normering van opdrachten, examens, projecten en andere middelen voor het beoordelen van de voortgang, aan te passen, te wijzigen of anders in te delen. Aan cursisten die tot tevredenheid van het Wine Institute een cursus hebben afgerond, wordt uitsluitend ter beoordeling van het Wine Institute en de betreffende cursusdocenten een geverifieerd certificaat uitgereikt. Door cursussen te volgen, stemmen cursisten ermee in dat het Wine Institute en de docenten cursussen kunnen en mogen aanpassen, wijzigen of herzien wanneer het Wine Institute en de docenten dat wenselijk achten. 

 

Content en websites van derden 

Deze website kan links, verwijzingen en andere koppelingen bevatten naar websites, platforms en applicaties die worden onderhouden en beheerd door derden (hierna: “websites van derden”). De opname van links naar websites van derden houdt geenszins in dat het Wine Institute de inhoud, informatie, handelwijze of eigenaar of rechthebbende van die websites van derden aanbeveelt of daarmee instemt. Het Wine Institute geeft geen garanties en doet geen uitspraken van welke aard ook ten aanzien van de juistheid, courantheid of volledigheid van materiaal of informatie op websites van derden en is niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade of letsel van welke aard ook. Indien u besluit websites van derden te bezoeken via een link op deze website, dan doet u dat geheel op eigen risico. Voor uw rechten en plichten verwijzen wij u naar de voorwaarden en reglementen van de websites van derden die u gebruikt.  

 

Vrijwaring 

U zegt toe het Wine Institute, gelieerde entiteiten, zijn verkopers en leveranciers, en zijn/hun leden, vertegenwoordigers, werknemers, gemachtigden, opvolgers, gedelegeerden, licentienemers, sublicentienemers en rechtverkrijgenden te zullen vrijwaren tegen iedere vorm van aansprakelijkheid, verlies, schade, rechterlijke uitspraken, kosten en onkosten (waaronder begrepen redelijke honoraria, kosten en onkosten van advocaten en gerechtelijke kosten) die het gevolg zijn van of verband houden met: (i) het gebruik door u van deze website, de diensten en de content; (ii) de schending, niet-naleving of vermeende niet-naleving door u van deze algemene voorwaarden of ons privacyreglement, en (iii) de schending of vermeende of dreigende schending door u van wet- of regelgeving, reglementen of rechten van derden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, handelsmerken, auteursrechten, octrooien, bedrijfsgeheimen, laster, privacyrechten, publiciteitsrechten of persoonlijkheidsrechten van derden, voortvloeiende uit uw inzendingen.  

 

Geen garanties 

Wine Institute Logo
California Wine Institute 425 Market Street, Suite 1000, San Francisco, CA 94105
wineinstitute.org