WINE INSTITUTE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 

 Ostatnia modyfikacja: 17 marca 2021 r. 

 Niniejsze warunki użytkowania („Warunki świadczenia usług”) określają warunki korzystania z witryny internetowej znajdującej się pod adresem www.capstonecalifornia.com („Strona”) oraz dostępu do niej, w tym dostępu do informacji na temat edukacji winiarskiej, kursów, usług i powiązanych zasobów na Stronie oraz wszelkich innych produktów i usługi, które Wine >span class="NormalTextRun SCXW56355867 BCX4"> może świadczyć teraz lub w przyszłości (łącznie „Usługi”). Właścicielem i moderatorem Strony jest Wine >span class="NormalTextRun SCXW56355867 BCX4">, organizacja pożytku publicznego z siedzibą w: 425 Market Street, Suite 1000, San Francisco, CA 94105 (“Wine >span class="NormalTextRun SCXW56355867 BCX4">”, „my”, „nasz” lub „nas”), przy udziale i we współpracy z naszymi zewnętrznymi dostawcami i sprzedawcami, w tym, bez ograniczeń, >span class="NormalTextRun SCXW56355867 BCX4">, Inc. 

Naszą misją jest promowanie i wspieranie wiedzy na temat win kalifornijskich poprzez internetowy program edukacyjny i certyfikacyjny, a także dostarczanie informacji na ich temat. Nasze Usługi mają na celu promowanie edukacji winiarskiej poprzez umożliwianie kontaktów, a także dostępu do kursów edukacyjnych dla entuzjastów wina. Niniejszy zbiór zasad sprawia, że nasza Strona oraz Usługi są bezpieczne dla użytkownika, naszej społeczności a także dla nas. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami świadczenia usług w całości, ponieważ niniejsze Warunki świadczenia usług zawierają ważne informacje dotyczące praw, środków prawnych i obowiązków użytkownika. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków świadczenia usług, prosimy o kontakt z nami. 
 
Korzystając lub uzyskując dostęp do Strony lub aktywnie akceptując niniejsze Warunki świadczenia usług podczas rejestracji na Stronie, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki świadczenia usług i naszą Politykę prywatności. Niniejsze Warunki świadczenia usług pozostaną w pełnej mocy przez cały okres korzystania ze Strony i dowolnych Usług. Odniesienia do „Ty”, „Twoje” i podobne terminy rozumiane są odpowiednio w niniejszych Warunkach świadczenia usług w odniesieniu do użytkowników i odwiedzających Stronę. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami świadczenia usług, nie powinieneś korzystać ze Strony ani uzyskiwać do niej dostępu. 

 

W przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niespójności pomiędzy warunkami i postanowieniami niniejszych Warunków świadczenia usług, a warunkami i postanowieniami jakiejkolwiek umowy lub innej umowy między użytkownikiem a jakąkolwiek stroną trzecią w związku z Usługami lub działaniami z nimi związanymi, nadrzędne będą warunki i postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług. 

 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 

 

Strona oraz Usługi dostarczają informacji i materiałów edukacyjnych na temat produkcji i spożycia wina, w tym między innymi programów certyfikacji związanych z alkoholem, a także zapewniają potencjalnym użytkownikom możliwość zapisania się na kursy edukacyjne, egzaminy i certyfikaty. 

 
Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów federalnych, stanowych i lokalnych w związku z korzystaniem ze Strony oraz Usług. Jako warunek korzystania ze Strony oraz Usług, Użytkownik wyraża zgodę na to, że nie będzie korzystać ze Witryny i / lub Usług w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem lub zabroniony przez niniejsze Warunki świadczenia usług. Użytkownik oświadcza, że w związku ze Stroną oraz Usługami, będzie podawać tylko prawdziwe i dokładne informacje, identyfikujące użytkownika, które nie są fałszywe, wprowadzające w błąd lub w inny sposób podszywają się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot. Korzystając ze Strony oraz Usług, użytkownik będziesz podlegać naszym Wytycznym dla społeczności, a także wszelkim innym opublikowanym zasadom mającym zastosowanie do określonych usług i funkcji, które mogą być w wybranym czasie publikowane na naszej Stronie. 

 
Jako użytkownik oświadczasz, że nie będziesz m.in.: 
 

Tylko autoryzowane cele. Wykorzystywać jakiekolwiek treści lub informacji dostępnych na Stronie w jakimkolwiek nieautoryzowanym celu; 

Postępować zgodnie z zasadami. Ingerować lub uszkadzać Stronę lub serwery lub sieci połączone ze Stroną lub nie przestrzegać jakichkolwiek wymagań, procedur, zasad lub przepisów dotyczących sieci połączonych ze Stroną, w tym, bez ograniczeń, poprzez wykorzystywanie wirusów, anulujących botów, koni trojańskich, szkodliwych kodów, PING-u, ataków typu „odmowa usługi”, fałszowania pakietów lub adresów IP, fałszywego routingu informacji o adresie poczty elektronicznej lub podobnych metod lub technologii; 

Brak transmisji wirusów. Przesyłać, publikować, wysyłać pocztą e-mail lub w inny sposób przesyłać jakiekolwiek materiały zawierające wirusy oprogramowania lub inny kod komputerowy, pliki lub programy przeznaczone do przerywania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności dowolnego oprogramowania lub sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego; 

Bez reklam. Przesyłać, publikować, wysyłać pocztą e-mail lub w inny sposób przesyłać niechciane lub nieautoryzowane reklamy, materiały promocyjne, „pocztę śmieciową”, „spam”, „łańcuszki”, „piramidy” lub jakiekolwiek inne formy nagabywania; 

Publikuj tylko to, co jest dozwolone. Przesyłać, publikować, wysyłać e-mailem lub w inny sposób przekazywać jakiekolwiek materiały, do których przekazywania nie jesteś uprawniony na mocy jakiegokolwiek prawa lub w ramach stosunków umownych lub powierniczych; 

Brak inżynierii wstecznej. Stosować inżynierii wstecznej, deasemblacji, kompilacji wstecznej, dekompilacji, tłumaczenia lub innej zmiany, oszustwa lub tworzenia fałszywych wyników z jakiegokolwiek kodu wykonywalnego, informacji zawartych lub otrzymanych przez tę Stronę; 

Brak gromadzenia danych osobowych. Zbierać ani gromadzić danych osobowych (zgodnie z definicją w naszej Polityce prywatności) o dowolnej innej osobie korzystającej z tej Strony lub Usług; 

Brak odsprzedaży. Wynajmować, udostępniać, handlować, sprzedawać lub w inny sposób zarabiać na Usługach lub powiązanych danych lub uzyskiwać do nich dostęp bez naszej zgody; 

Brak naruszenia. Naruszać lub ułatwiać naruszenie praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub innych praw własności, wizerunku lub prywatności Strony, w tym między innymi takich praw stron trzecich; 

Zakaz pomagania lub podżegania do łamania zasad. Pomagać jakiejkolwiek stronie trzeciej w angażowaniu się w jakąkolwiek działalność zabronioną przez niniejsze Warunki świadczenia usług; lub 

Naruszać Wytyczne dla społeczności. Korzystać ze Strony i/lub Usług w sposób naruszający Wytyczne dla społeczności. 

 

Jako użytkownik oświadczasz, gwarantujesz i zgadzasz się, że będziesz przestrzegać powyższych wymagań dotyczących dopuszczalnego użytkowania. Oprócz wszelkich środków prawnych, którymi możemy dysponować na mocy prawa lub na zasadzie słuszności, jeśli ustalimy, według naszego wyłącznego uznania, że naruszyłeś lub prawdopodobnie naruszysz powyższe zakazy, możemy podjąć wszelkie działania, które uznamy za konieczne, aby naprawić lub zapobiec temu naruszeniu. 

Niektóre elementy Strony mogą zawierać dodatkowe warunki użytkowania. Korzystając z tych elementów, zgadzasz się na dalsze przestrzeganie powiązanych dodatkowych warunków użytkowania. 

W szczególności, w zakresie, w jakim jesteś zarejestrowany/a lub zapisany/a jako Uczeń (zgodnie z poniższą definicją) lub korzystasz ze Strony w inny sposób, jako Partner Edukacyjny (zgodnie z poniższą definicją) lub jako inna instytucja posiadająca własne zasady dotyczące postępowania uczniów, te warunki mają zastosowanie do ciebie jako ucznia takiej instytucji. Ponadto, o ile poniższe zasady nie są sprzeczne z taką polityką, każdy Uczeń kursów online za pośrednictwem Strony zobowiązuje się do: 
– nie nękania innych Uczniów, uczestników, instruktorów ani innych odwiedzających; 

– nie oszukiwania podczas testów lub egzaminów dotyczących kursów; 

nie publikowania w Internecie żadnych zabezpieczonych materiałów testowych; 

nie udostępniania rozwiązań ani odpowiedzi na testy lub egzaminy; 

nie powielania, kopiowania, sprzedawania, odsprzedawania lub wykorzystywania do jakichkolwiek celów komercyjnych jakiejkolwiek części kursów online za pośrednictwem Strony w sposób inny niż wyraźnie dozwolony na mocy niniejszych Warunków świadczenia usług; oraz 

niezwłocznego powiadomienia instruktorów, w sytuacji uzyskania informacji o jakimkolwiek innym Uczniu, który dopuszcza się takich praktyk lub łamie niniejsze Warunki świadczenia usług. 

 
REJESTRACJA 
 

Aby uzyskać dostęp i korzystać z niektórych funkcji Strony oraz Usług, może być konieczne podanie określonych informacji. Jako użytkownik oświadczasz i gwarantujesz, że wszystkie przesyłane informacje są zgodne z prawdą i szczegółowe, oraz że zachowasz dokładność tych informacji. 

 
Dla wszystkich użytkowników znajdujących się w Europie: Rejestracja i dostęp do Kursów (zdefiniowanych poniżej) za pośrednictwem tej Strony dostępne są wyłącznie dla użytkowników biznesowych. Rejestrując się, potwierdzasz, że korzystasz ze Strony i Usług jako użytkownik biznesowy, a nie jako konsument. Jeżeli i w zakresie, w jakim te warunki odnoszą się do konsumentów lub Uczniów (zdefiniowanych poniżej) lub innych użytkowników niebędących użytkownikami biznesowymi, nie dotyczy to użytkowników znajdujących się w Europie. 
 

Rejestracja kursu. Strona dostępna jest bez ograniczeń, z wyjątkiem sytuacji, w której jest to zabronione przez obowiązujące prawo i niniejsze Warunki świadczenia usług. Jednak w przypadku użytkowników rejestrujących się lub uzyskujących w inny sposób dostęp do kursów online i innych funkcji edukacyjnych Strony (nazywanych dalej „Uczniami”) obowiązują dodatkowe wymagania, w tym informacje dotyczące rejestracji i programu nauczania (łącznie „Kursy”). Jako Uczeń zgadzasz się, że: 
– Nie będziesz konfigurować wielu rejestracji dla jednego konkretnego Kursu; 

 

– Rejestrujesz się z zamiarem ukończenia zajęć online, ukończenia powiązanych zadań, przystąpienia do egzaminów i innych czynności związanych z uczestnictwem w odpowiednim Kursie; 

 
– Jeśli bierzesz udział w Kursie w celu uzyskania punktów lub certyfikacji akademickiej przez akredytowanego partnera, instytucję edukacyjną lub sponsora korporacyjnego (każdy jest „Partnerem Edukacyjnym”), wszelkie takie punkty lub certyfikaty mogą być przyznane wyłącznie bezpośrednio przez Partnera Edukacyjnego na podstawie jego własnych zasad i procedur, Partner Edukacyjny może wymagać zarejestrowania lub zapisania się u niego w celu uzyskania zaliczenia lub certyfikatu; Wine >span class="NormalTextRun SCXW56355867 BCX4"> w takim wypadku nie będzie mieć żadnych uprawnień ani odpowiedzialności w odniesieniu do przyznawania punktów akademickich lub certyfikacji zapewnianych przez Partnera Edukacyjnego dla takiego Kursu; 
 
– Jeśli nie bierzesz udziału w Kursie w celu uzyskania punktów lub certyfikatu dostarczonego przez Partnera Edukacyjnego, wówczas, pod warunkiem zadowalającego wyniku określonego według wyłącznego uznania Wine >span class="NormalTextRun SCXW56355867 BCX4">, możesz otrzymać zweryfikowany certyfikat ukończenia po zakończeniu odpowiedniego Kursu ( „Zweryfikowany certyfikat”) i potwierdzasz, że przyznany Ci Zweryfikowany Certyfikat nie może być powiązany z żadną firmą lub inną instytucją certyfikującą i nie może zastępować kursu prowadzonego z Partnerem edukacyjnym ani przekazywać punktów akademickich lub certyfikatów w imieniu jakiekolwiek Partnera edukacyjnego; 
 

– Przyjmujesz do wiadomości, że wykładowcy jakiegokolwiek Kursu nie będą zobowiązani do podejmowania jakichkolwiek prób uznania Kursu przez jakąkolwiek akredytowaną lub inną instytucję edukacyjną; oraz 
 

– Będziesz przestrzegać powyższego Postępowania i Obowiązków Użytkownika. 

 
Tylko autoryzowani użytkownicy. Zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich informacji rejestracyjnych i ponosisz pełną odpowiedzialność za wszystkie działania, które są związane z korzystaniem z Usług. Zgadzasz się natychmiast powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu lub podejrzeniu nieautoryzowanego użycia informacji rejestracyjnych lub innym naruszeniu bezpieczeństwa, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres legal@wineinstitute.org. Wine >span class="NormalTextRun SCXW56355867 BCX4"> nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z lub związane z niezastosowaniem się do wymagań zawartych w tej sekcji. 
 

Zawieszenie lub zakończenie świadczenia usług. Możemy zawiesić lub zakończyć dostęp do Strony i/lub Usług według własnego uznania. W przypadku, gdy dostęp użytkownika zostanie zakończony, niniejsze Warunki świadczenia usług pozostaną, w odpowiednim zakresie, w pełnej mocy i skuteczności. 

 
 
TREŚĆ STRONY I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 
 

Niniejsza Strona, w tym wszelkie treści, interfejsy wizualne, kursy, zadania, filmy edukacyjne i ćwiczenia, materiały, dokumentacja i wszystkie inne elementy Usług, mogą zawierać tekst, obrazy, oprogramowanie, zdjęcia, wideo, grafikę, dźwięk, funkcje, dane, projekty, programy komputerowe, kod źródłowy i obiektowy, dokumentacje, ilustracje, animacje, bazy danych, logo, nazwy domen, nazwy handlowe, tożsamości handlowe i inne podobne treści (łącznie „Treść”). O ile wyraźnie nie określono inaczej, Treść jest własnością Wine >span class="NormalTextRun SCXW56355867 BCX4"> lub naszych zewnętrznych licencjodawców. Treści mogą być chronione prawem autorskim Stanów Zjednoczonych i międzynarodowym, znakami towarowymi i innymi prawami. Możesz przeglądać Stronę i pobierać Treści wyłącznie do osobistego użytku edukacyjnego, pod warunkiem, że nie naruszasz praw autorskich oraz innych praw własności. O ile nie jest to wyraźnie dozwolone, nie możesz modyfikować, kopiować, powielać, ponownie publikować, przesyłać, publikować, nadawać, tworzyć hiperłącza do lub z lub rozpowszechniać w jakikolwiek sposób Treści z tej Strony, w tym kodu i oprogramowania stanowiącego podstawę tej Strony, ani sprzedawać, przenosić lub w inny sposób korzystać z tej Strony lub Treści w celach handlowych lub w celu wykorzystania w jakichkolwiek przedsięwzięciach publicznych lub komercyjnych bez naszej uprzedniej i wyraźnej pisemnej zgody. Możemy według własnego uznania wprowadzać zmiany w Treści w dowolnym momencie bez powiadomienia. 
 
 

PŁATNOŚCI 
 

Cennik. Niezależnie od Twojej lokalizacji, kiedy rejestrujesz się na Kurs lub w inny sposób uzyskujesz dostęp do Strony i/lub Usług, ceny Kursów publikowane są na Stronie w dolarach amerykańskich. 
 

Zgoda na zapłatę. Zgadzasz się uiszczać opłaty za zakupione Kursy i upoważniasz nas do obciążenia Twojej karty debetowej lub kredytowej lub przetwarzania innych środków płatności za te opłaty. Aby zaoferować wygodną i bezpieczną metodę płatności, Wine >span class="NormalTextRun SCXW56355867 BCX4"> współpracuje z zewnętrznym partnerem przetwarzania płatności, PayPal. Dokonując zakupu, zgadzasz się nie używać nieprawidłowej lub nieautoryzowanej metody płatności. Jeśli Twoja metoda płatności zawiedzie, a Ty uzyskasz dostęp do Kursu, na który się zapisujesz, zgadzasz się uiścić odpowiednie opłaty w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania od nas powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dostępu do dowolnego Kursu, za który nie otrzymaliśmy odpowiedniej płatności. 

 
Jeśli zakupiony Kurs nie spełnia Twoich oczekiwań lub w inny sposób nie jesteś zadowolony z naszych Usług, skontaktuj się z nami pod adresem info@wineinstitute.org. Zastrzegamy sobie prawo (ale nie obowiązek) do zastosowania zwrotu lub refundowania pierwotnej metody płatności, według naszego uznania, na zasadzie jednostkowych przypadków. 

 

TWOJE MATERIAŁY 

Możesz przesyłać pytania, opinie, komentarze, sugestie i inne informacje za pośrednictwem tej Strony lub Usług lub pocztą elektroniczną („Materiały”). Dostarczając nam takie materiały, dajesz Wine >span class="NormalTextRun SCXW56355867 BCX4">, jego sublicencjobiorcom i następcom prawnym wieczystą, nieodwołalną, ogólnoświatową, nieodpłatną i niewyłączną licencję na powielanie, adaptowanie, modyfikowanie, tłumaczenie, publikowanie, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie, rozpowszechnianie, reprodukowanie, edytowanie, ponowne formatowanie i tworzenie prac pochodnych na podstawie wszelkich Materiałów dostarczonych za pośrednictwem Strony i/lub Usług. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że niniejsza licencja obejmuje prawo Wine >span class="NormalTextRun SCXW56355867 BCX4"> do udostępniania takich Materiałów innym firmom, organizacjom lub osobom, z którymi współpracuje Wine >span class="NormalTextRun SCXW56355867 BCX4">, oraz do wykorzystywania takich Materiałów w związku z wszelkimi zapytaniami lub komentarzami. Oświadczasz i gwarantujesz, że masz wszelkie prawa i uprawnienia niezbędne do upoważnienia nas do korzystania z twoich Materiałów. Zgadzasz się również na wszelkie wymienione wykorzystanie Twoich Materiałów bez wypłaty odszkodowania. 

 
KORZYSTANIE Z USŁUG KOMUNIKACYJNYCH 
 

Strona może zawierać usługi tablic ogłoszeniowych, obszary czatu, grupy dyskusyjne, fora, społeczności, kalendarze i/lub inne narzędzia do przesyłania wiadomości lub komunikacji zaprojektowane w celu umożliwienia komunikowania się z ogółem społeczeństwa lub z grupą (łącznie „Usługi komunikacyjne” ). Zgadzasz się korzystać z Usług Komunikacyjnych wyłącznie w celu publikowania, wysyłania i odbierania wiadomości i materiałów, które są właściwe i związane z określonymi Usługami Komunikacyjnymi oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług i naszą Polityką prywatności. Wine >span class="NormalTextRun SCXW56355867 BCX4"> nie ma obowiązku monitorowania Usług Komunikacyjnych. Zastrzegamy sobie jednak prawo do przeglądania materiałów opublikowanych w Usłudze Komunikacyjnej oraz do usuwania wszelkich materiałów według naszego wyłącznego uznania. Ponadto Wine >span class="NormalTextRun SCXW56355867 BCX4"> zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do niektórych lub wszystkich Usług komunikacyjnych w dowolnym momencie bez powiadomienia i z dowolnego powodu. 

 

WYKAZ CERTYFIKATÓW 

Jako użytkownik rozumiesz i wyraźnie zgadzasz się, że jeśli zdasz egzamin certyfikacyjny za pośrednictwem Strony, Wine >span class="NormalTextRun SCXW56355867 BCX4"> będzie mieć pełne prawo i uprawnienia do umieszczenia Twojego imienia i nazwiska, miasta, kraju i poziomu certyfikacji na liście osób, które uzyskały certyfikat zgodnie z obowiązującym programem certyfikacji i zgadzasz się na publiczne ujawnienie takich informacji przez Wine >span class="NormalTextRun SCXW56355867 BCX4">. Jeśli chcesz, by Twoje imię i nazwisko zostało usunięte z listy, wyślij prośbę na adres info.exportprogram@wineinstituteorg. Prośby takie zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni. Wyraźnie przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że niezależnie od usunięcia Twojego nazwiska z listy, Wine >span class="NormalTextRun SCXW56355867 BCX4"> ma zawsze prawo do zweryfikowania Twojego aktualnego statusu certyfikacji w odpowiedzi na prośbę o weryfikację złożoną przez stronę trzecią. 
 

Zgadzasz się, że nie będziesz publikować na profilu na Stronie żadnych fałszywych, wprowadzających w błąd lub niedokładnych treści lub informacji lub treści naruszających własność intelektualną osób trzecich, w tym znaków towarowych lub praw autorskich, oraz że uzyskałeś wszystkie niezbędne zgody osób trzecich oraz upoważnienia do umieszczania dowolnych treści w profilu Strony. Wine >span class="NormalTextRun SCXW56355867 BCX4"> nie weryfikuje ani nie monitoruje treści lub informacji publikowanych przez użytkowników w profilach Strony i nie daje żadnej gwarancji ani żadnego rodzaju oświadczeń, że jakiekolwiek treści lub informacje publikowane przez użytkowników są dokładne, kompletne lub aktualne, lub że Użytkownik profilu strony jest właścicielem lub ma prawo lub pozwolenie na korzystanie z własności intelektualnej innych osób. Wine >span class="NormalTextRun SCXW56355867 BCX4"> ma prawo (ale nie obowiązek), według własnego uznania, modyfikować, usuwać lub odrzucać wszelkie informacje lub treści opublikowane przez użytkownika w profilu Strony w dowolnym momencie i bez żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika. 

 

 

PRYWATNOŚĆ 

Wiemy, że cenisz swoją prywatność. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się, jak będą chronione Twoje Dane Osobowe podane w związku z korzystaniem z tej Strony. Akceptując niniejsze Warunki świadczenia usług, potwierdzasz również, że zapoznałeś się z warunkami Polityki prywatności, które załączone są do niniejszego dokumentu przez odniesienie do wszystkich stosownych celów. 

 

KORZYSTANIE Z WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO 
 

Nasz model Witryny oznacza, że mamy prawo, ale nie obowiązek, przeglądać i/lub edytować Kursy pod kątem kwestii prawnych. Nie gwarantujemy w żaden sposób wiarygodności, ważności, dokładności ani prawdziwości Kursów. Jeśli zapisujesz się na Kurs, polegasz na wszelkich informacjach dostarczonych przez instruktora na własne ryzyko. 

Korzystając z Witryny i Usług, możesz być narażony na treści, które uważasz za obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia. Wine >span class="NormalTextRun SCXW56355867 BCX4"> nie ma obowiązku chronienia Cię przed takimi treściami i nie ponosi odpowiedzialności za Twój dostęp do jakichkolwiek Treści na Stronie lub decyzję zapisania się na jakikolwiek Kurs, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Przyjmujesz pełną odpowiedzialność za wybory, których dokonujesz przed, w trakcie i po uzyskaniu dostępu do Witryny i zapisaniu się na dowolny Kurs. 

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek interakcje pomiędzy instruktorami a użytkownikami Witryny lub Usług. Nie ponosimy odpowiedzialności za spory, roszczenia, straty, urazy lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wyniknąć z postępowania instruktorów lub użytkowników lub mieć z nimi związek. 

Wine >span class="NormalTextRun SCXW56355867 BCX4"> i wykładowcy Kursów zastrzegają sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub zmiany harmonogramu tematów takich Kursów, jak również wartości punktowej lub wagi zadań, egzaminów, projektów i innych podobnych ocen Twoich postępów. Zweryfikowany Certyfikat zostanie przyznany, według wyłącznego uznania Wine >span class="NormalTextRun SCXW56355867 BCX4"> i instruktorów takich Kursów, Uczniom, którzy ukończyli Kurs w sposób zadowalający Wine >span class="NormalTextRun SCXW56355867 BCX4">. Uczestnicząc w Kursach, Uczniowie potwierdzają, że Wine >span class="NormalTextRun SCXW56355867 BCX4"> i wykładowcy zachowują prawo i możliwość dostosowywania, modyfikowania lub poprawiania takich Kursów, w sposób jaki Wine >span class="NormalTextRun SCXW56355867 BCX4"> i wykładowcy uznają za stosowny. 
 

 

TREŚCI I STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH 
 
Niniejsza Strona może zawierać łącza, odniesienia i inne formy łączności z witrynami, platformami i aplikacjami utrzymywanymi i kontrolowanymi przez osoby trzecie ("Strony Osób Trzecich"). Zamieszczenie dowolnego łącza do Stron Osób Trzecich nie oznacza poparcia ani rekomendacji żadnego materiału, substancji, informacji, praktyki ani właściciela lub posiadacza takich Stron Osób Trzecich przez Wine >span class="NormalTextRun SCXW56355867 BCX4">. Wine >span class="NormalTextRun SCXW56355867 BCX4"> nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji w zakresie dokładności, aktualności lub kompletności jakichkolwiek treści lub informacji zawartych na Stronach Osób Trzecich i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia wynikające z takich treści lub informacji zawartych na Stronach Osób Trzecich. Jeśli zdecydujesz się wejść na jakiekolwiek Strony Osób Trzecich, do których odnośniki znajdują się na tej stronie, robisz to całkowicie na własne ryzyko. Powinieneś zapoznać się z warunkami i polityką każdej Strony Osób Trzecich, z której korzystasz, aby określić swoje prawa i obowiązki.  

 
ODSZKODOWANIE 

Użytkownik zgadza się chronić, zabezpieczać, zwracać koszty i chronić Wine >span class="NormalTextRun SCXW56355867 BCX4">, podmioty stowarzyszone, jego sprzedawców i dostawców oraz jego i ich członków, przedstawicieli, pracowników, agentów, następców, pełnomocników, licencjobiorców, sublicencjobiorców i cesjonariuszy przed wszelką odpowiedzialnością, stratami, odszkodowaniami, wyrokami, kosztami i wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi, wydatkami oraz kosztami sądowymi) wynikającymi z lub związanymi z: (i) korzystaniem przez użytkownika z tej Strony, Usług i Treści; (ii) naruszeniem lub domniemanym naruszeniem niniejszych Warunków świadczenia usług lub naszej Polityki prywatności; oraz (iii) naruszeniem lub domniemanym naruszeniem lub zagrażającym naruszeniem przez użytkownika jakichkolwiek przepisów, zasad lub regulacji, lub jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym, bez ograniczeń, wszelkich znaków towarowych, praw autorskich, patentów, tajemnic handlowych, zniesławienia, prawa do prywatności lub wizerunku, lub praw moralnych osób trzecich, wynikających z przesłanych przez użytkownika Materiałów.  

 
 
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI 
 

NINIEJSZA STRONA, W TYM WSZELKIE OPROGRAMOWANIE, FUNKCJE, MATERIAŁY, TREŚCI I INFORMACJE, JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. WINE INSTITUTE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, GWARANCJI SPOKOJNEGO UŻYTKOWANIA, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI, DOKŁADNOŚCI DANYCH I INTEGRACJI SYSTEMU. WINE INSTITUTE NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA NINIEJSZEJ STRONY, WYKORZYSTANIA, WAŻNOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB WIARYGODNOŚCI, ANI WYNIKÓW KORZYSTANIA Z TREŚCI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE LUB INNYCH STRONACH INTERNETOWYCH POWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ STRONĄ. ZAWARTOŚĆ I WSZELKIE INNE MATERIAŁY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TEJ STRONIE MOGĄ BYĆ NIEAKTUALNE, A WINE INSTITUTE NIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO AKTUALIZACJI TREŚCI NA TEJ STRONIE. WINE INSTITUTE NIE GWARANTUJE I NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ, ŻE PLIKI DOSTĘPNE DO POBRANIA Z TEJ STRONY, JEŚLI TAKIE ISTNIEJĄ, BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW, ROBAKÓW, KONI TROJAŃSKICH LUB INNYCH KODÓW, KTÓRE PRZEJAWIAJĄ WŁAŚCIWOŚCI ZANIECZYSZCZAJĄCE LUB DESTRUKCYJNE. WINE INSTITUTE NIE GWARANTUJE, ŻE TA STRONA LUB JAKIEKOLWIEK POWIĄZANE OPROGRAMOWANIE, MATERIAŁY, TREŚCI LUB USŁUGI BĘDĄ DZIAŁAĆ NIEPRZERWANIE LUB BEZBŁĘDNIE, ANI ŻE WSZELKIE WADY TEJ STRONY LUB JAKIEGOKOLWIEK POWIĄZANEGO OPROGRAMOWANIA, MATERIAŁÓW, TREŚCI LUB USŁUG ZOSTANĄ NAPRAWIONE. ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE, USTNE LUB PISEMNE, UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD WINE INSTITUTE LUB ZA POŚREDNICTWEM LUB Z NINIEJSZEJ STRONY NIE STANOWIĄ GWARANCJI, KTÓRA NIE ZOSTAŁA WYRAŹNIE OKREŚLONA W NINIEJSZYM REGULAMINIE.  

 
MIMO ŻE STRONA MA CHARAKTER EDUKACYJNY, ANI WINE INSTITUTE, ANI ŻADNA STRONA TRZECIA ZWIĄZANA ZE STRONĄ NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI, ŻE JAKIKOLWIEK UŻYTKOWNIK UZYSKA JAKIKOLWIEK KONKRETNY WYNIK, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, OPANUJE OKREŚLONE UMIEJĘTNOŚCI, ZDA EGZAMIN LUB OSIĄGNIE INNE WYMIERNE WYNIKI W OPARCIU O KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW, USŁUG LUB INNYCH OFERT NA STRONIE. 

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 

WINE INSTITUTE W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY ZYSKÓW, UTRATY DANYCH LUB PRZERWANIA DZIAŁALNOŚCI LUB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ STRONY, NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA LUB WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY, JAKICHKOLWIEK WITRYN INTERNETOWYCH POWIĄZANYCH Z TĄ STRONĄ, TREŚCIĄ, OPROGRAMOWANIEM LUB INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI NA JAKICHKOLWIEK LUB WSZYSTKICH TAKICH WITRYNACH, W TYM MIĘDZY INNYMI JAKIEKOLWIEK DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA PODSTAWIE INFORMACJI OTRZYMANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA, ZA POŚREDNICTWEM LUB Z TEJ STRONY, CZY NA PODSTAWIE GWARANCJI, UMÓW, STATUTÓW, PRZEPISÓW, CZYNÓW (W TYM MIĘDZY INNYMI ZANIEDBANIA) LUB INNEJ TEORII PRAWNEJ I NIEZALEŻNIE OD WSKAZANIA TAKICH MOŻLIWOŚCI. JEŚLI KORZYSTANIE Z TREŚCI LUB INNYCH INFORMACJI Z TEJ WITRYNY POWODUJE KONIECZNOŚĆ SERWISOWANIA, NAPRAWY LUB POPRAWY SPRZĘTU LUB DANYCH, UŻYTKOWNIK PONOSI WSZELKIE KOSZTY Z TYM ZWIĄZANE. NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYKLUCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. JEŚLI JESTEŚ NIEZADOWOLONY Z NINIEJSZEJ STRONY LUB USŁUG, NASZYCH TREŚCI LUB NINIEJSZYCH WARUNKÓW USŁUGI, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY I USŁUG. 

 
 
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 
 

Niniejsze Warunki świadczenia usług podlegają prawu stanu Kalifornia w USA i zgodnie z nim będą interpretowane, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Zgadzasz się, że działania w odniesieniu do wszelkich spraw wynikających z niniejszych Warunków świadczenia usług lub z nimi związanych zostanie wniesiona do sądu właściwej jurysdykcji znajdującego się w stanie Kalifornia w USA. Niniejsza sekcja dotycząca rozstrzygania sporów nie pozbawia użytkownika żadnych obowiązkowych zabezpieczeń konsumenckich zgodnie z prawem kraju, do którego kierujemy Stronę i/lub Usługi, w którym użytkownik ma miejsce stałego pobytu. 

 

 

BRAK PRAW OSÓB TRZECICH 
 

O ile wyraźnie nie określono inaczej w niniejszych Warunkach świadczenia usług, żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie ma na celu przyznania jakichkolwiek praw ani środków naprawczych osobom innym niż Ty, Wine >span class="NormalTextRun SCXW56355867 BCX4"> oraz nasi następcy prawni i cesjonariusze. Żadne z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług nie ma na celu zwolnienia z zobowiązań lub odpowiedzialności jakichkolwiek osób trzecich wobec Ciebie i Wine >span class="NormalTextRun SCXW56355867 BCX4"> oraz naszych następców prawnych i cesjonariuszy, a żadne postanowienie nie daje żadnym osobom trzecim prawa do subrogacji lub roszczeń przeciwko użytkownikowi, Wine >span class="NormalTextRun SCXW56355867 BCX4"> oraz naszych następców prawnych i cesjonariuszy. 
 
ZADANIE

Wine Institute Logo
California Wine Institute 425 Market Street, Suite 1000, San Francisco, CA 94105
wineinstitute.org